Allmänna villkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss som leverantör (United Online Stores GmbH) via webbplatsen www.velondo.se. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Upprättande av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor. .

(2) Genom att placera respektive produkt på vår webbplats lämnar vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via systemet med kundkorgar online enligt de villkor som anges i produktbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via systemet med kundkorg på nätet enligt följande: Varorna som ska köpas placeras i "varukorgen". Du kan när som helst öppna "varukorgen" via motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där.
När du har klickat på knappen "Checkout" eller "Proceed to order" (eller liknande beteckning) och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, kommer beställningsuppgifterna slutligen att visas för dig i form av en översikt över beställningen.


Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalningsmetod, kommer du antingen att omdirigeras till sidan med orderöversikt i vår webbutik eller till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning.
Om du omdirigeras till respektive system för omedelbar betalning, gör motsvarande val eller ange dina uppgifter där. Slutligen visas beställningsuppgifterna som en översikt över beställningen på webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning eller efter att du har omdirigerats tillbaka till vår webbutik.


Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera uppgifterna i beställningsöversikten igen, ändra dem (även med hjälp av webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta beställningen.

Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning med betalningsskyldighet", "köp" / "köp nu", "beställning med betalningsskyldighet", "betala" / "betala nu" eller liknande beteckning) förklarar du att du juridiskt bindande godkänner erbjudandet, varigenom kontraktet sluts.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet sker delvis automatiskt via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.

§ 3 Särskilda överenskommelser om erbjudna betalningsmetoder

(1) Betalning via "Mollie".

Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via "Mollie" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna; "Mollie").
De enskilda betalningsmetoderna via "Mollie" visas för dig under en motsvarande knapp på vår webbplats och i beställningsprocessen online. Mollie" kan använda andra betaltjänster för betalningshantering; om särskilda betalningsvillkor gäller kommer du att informeras om dessa separat. Mer information om "Mollie" finns på https://www.mollie.com/de.

§ 4 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

(3) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med den aktuella affärsrelationen har reglerats i sin helhet. Innan äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet överlåts är det inte tillåtet att pantsätta eller överföra äganderätten som säkerhet.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten. I det här fallet överlåter du redan nu alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som du får från återförsäljningen till oss; vi godkänner överlåtelsen. Du har också rätt att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att driva in fordran själv.

c) Om reservationsvarorna kombineras och blandas, förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till fakturavärdet av reservationsvarorna i förhållande till de övriga bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån som det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Valet av de säkerheter som skall frisläppas skall åligga oss.


§ 5 Garanti

(1) De lagstadgade rättigheterna till ansvar för fel ska tillämpas.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leveransen kontrollera varorna för att se om de är kompletta, om det finns uppenbara fel eller transportskador och att meddela oss och transportören eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du underlåter att göra detta påverkar det inte dina lagstadgade garantianspråk.

(3) Om en egenskap hos varorna avviker från de objektiva kraven ska avvikelsen endast anses vara överenskommen om du informerades om detta av oss innan du lämnade in avtalsdeklarationen och avvikelsen uttryckligen och separat avtalades mellan avtalsparterna.

(4) Om du är företagare ska följande gälla som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna om varornas kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) I händelse av fel ska vi, efter eget gottfinnande, ge en garanti genom att avhjälpa felet eller genom efterföljande leverans. Om avhjälpandet av fel misslyckas kan du efter eget gottfinnande kräva prisavdrag eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, såvida inte varans eller felets art eller andra omständigheter tyder på något annat. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att stå för de ökade kostnader som uppstår till följd av överföringen av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att överföringen inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c) Garantiperioden är ett år från det att varorna har levererats. Förkortningen av tidsfristen ska inte tillämpas:


- för skador som orsakats av oss och som beror på skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån vi på ett bedrägligt sätt har dolt felet eller har tagit på oss en garanti för varans kvalitet;
- När det gäller föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet;
- när det gäller lagstadgade regressrättigheter som du har mot oss i samband med rättigheter som uppstår på grund av fel.

§ 6 Val av lag, plats för fullgörande, behörig domstol

(1) Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2) Platsen för alla tjänster som uppstår i samband med affärsrelationen med oss och platsen för jurisdiktion är vårt registrerade säte om du inte är en konsument utan en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks. Rätten att också väcka talan vid domstolen vid en annan lagstadgad behörig ort påverkas inte av detta.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

II. kundinformation

1. Säljarens identitet

United Online Stores GmbH
Neureuter Straße 55
76185 Karlsruhe
Tyskland
Telefon: +49 721 / 920 919 19 - (vi talar engelska och tyska)
E-post: [email protected]Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som finns på https://ec.europa.eu/odr.


Vi är villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljedomstolar.

2. Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för ingående av avtalet, själva ingåendet av avtalet och möjligheterna till korrigering sker i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är svenska. I motsats till avtalsspråket talar vår kundtjänst endast engelska och tyska.

3.2. Vi lagrar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen via systemet med kundkorg på nätet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren till dig på nytt via e-post. 4.

4. Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper.

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat i samband med beställningsprocessen och ska betalas av dig, om inte gratis leverans har utlovats.

5.3. Om leveransen sker till länder utanför EU kan det uppstå ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för, såsom tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstitut), som du ska stå för.

5.4. Eventuella kostnader för överföring av medel (kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter) ska bäras av dig i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför EU.

5.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

6. leveransvillkor

6.1. Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten inte övergår till dig förrän varorna överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare är det du som ansvarar för leverans och transport.

7. Rättsligt ansvar för fel

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I).

Dessa allmänna villkor och kundinformation har utarbetats av Händlerbunds jurister som är specialiserade på IT-rätt och kontrolleras ständigt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarig i händelse av varningar. Du hittar mer information på följande adress: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

senaste uppdatering: 01.01.2022